Ogólnie o uprawie - BOCZNIAK, KAGO-ROL, OYSTER MUSHROOM, AUSTERNPILZE, KADYLAK JAN, PODŁOŻE, GRZYBNIA UPRAWNA, GRZYBY, WWW.BOCZNIAK.PL, WWW.KAGO.COM.PL, WWW.SKUPUJEMYSLOME.PL, KAGO, KAGO BOCZNIAK, BOCZNIAK Z KUDYP, PODŁOŻE BOCZNIAKA, BOCZNIAK KADYLAK

Idź do spisu treści

Menu główne

Ogólnie o uprawie

Uprawa


Ogólnie o uprawie


Boczniak plonuje rzutami. Pierwszy rzut może nastąpić już po 10-14 dniach od wstawienia kostek  grzybni a upraw należy prowadzić tak, by plon w I rzucie był plonem głównym i decydującym a zbiór rzutu winien być zakończony do 20 dni. Wielkość plonowania w następnych rzutach zależy od plonu w rzutach poprzedzających tzn. jeżeli  np. podczas I rzutu będą popełnione błędy i rzut będzie niski, powinien zrekompensować to zbiór w rzucie następnym. Praktyczny plon  (kapeluszy) w pełnym cyklu może wynosi 4-6 kg z jednej sztuki grzybni. Wielu hodowców osiąga jeszcze lepszy plon. Jednak wielkość zbioru i jakość owocników zależy od sposobu i warunków (wyjaśnienie dalej w części: Warto również wiedzieć ) w jakich jest prowadzona uprawa.

Uprawę towarową należy prowadzić tak by w jak najkrótszym czasie uzyskać plon o maksymalnej jakości i wielkości. Praktycznie w uprawie intensywnej powinno się zbierać max. 2 rzuty, które  powinny być co 3 tygodnie. W określonych uwarunkowaniach racjonalna może być uprawa tylko na I rzut, co jest już praktyką dość częstą. Do całkowitego wyczerpania grzybni potrzeba kilka miesięcy,  lecz w uprawie towarowej wydłużanie cyklu nie jest wskazane . Ilość cykli w roku zależy od przyjętego sposobu produkcji. Jednak praktyczny okres uprawy towarowej nie powinien przekraczać 6 tygodni.


Wymagania ogólne w zakresie utrzymania klimatu dla większości odmian:

- dostęp światła (oświetlenie) 12 godz/dobę o natężeniu 600-800 luxów, światło może być naturalne lub sztuczne np. świetlówki, zainstalowana moc ok. 10 W/m2

- dopływ świeżego powietrza jest podstawowym warunkiem dobrego plonowania, wietrzyć należy powietrzem świeżym o temperaturze i wilgotności odpowiedniej do fazy uprawy i wymagań odmiany. Chodzi o to by poziom dwutlenku węgla w otoczeniu uprawy nie przekraczał górnych stężeń  gdzie dla większości odmian jest to przedział 600-800 ppm. Praktyczny zakres wilgotności to 70-95 % w zależności od odmiany, fazy uprawy, temperatury i intensywności wietrzenia.

- najodpowiedniejszy zakres temperatury dla większości odmian to 12 – 15 st. C, jednak boczniak jest dość tolerancyjny w zakresie  rozpiętości temperatur, niektóre odmiany dobrze plonują w temp.  od 6 do ponad 26 st.C.

Powyższe wymagania najlepiej zapewnić poprzez zainstalowanie w hali uprawowej  nawiewnego układu wentylacyjnego z możliwością podgrzewania powietrza w okresie zimowym lub jego schładzania w okresie letnim, z układem nawilżania powietrza.


Takie same cele można osiągnąć instalując proste układy wentylacyjne wykorzystując istniejący już w obiekcie system ogrzewania. Istotne jest by uprawa była na całości wietrzona równomiernie powietrzem w odpowiedniej ilości, wilgotności i temperaturze w zakresie właściwym (tolerowanym) dla uprawianej odmiany z uwzględnieniem pory roku.

Grzybnię uprawną boczniaka (potoczne określenie - kostkę) w hali uprawowej najlepiej ustawić w ściany, na podestach wysokości 20-30 cm w rzędach o rozstawie ok. 120- 130 cm ( przejście 80-90 cm).
Ustawiając kostkę kierujemy się tym, by zapewnić maksymalną równomierność wietrzenia uprawy i równy dostęp światła.


Jakość, wygląd owocników i wielkość plonu  zależy od warunków uprawy (wyjaśnienie w części: Warto również wiedzieć ).   

Najlepsze efekty uprawy osiąga się w warunkach optymalnych (co to znaczy –dalej w części : warto również wiedzieć) ale również dobra jakość i zadawalająca wielkość plonu  może być w temperaturach skrajnych.

Na 100 m kw. posadzki powierzchni uprawy zalecamy wstawianie 250-300 kostek a w okresach naturalnego klimatu obsada może być większa.

Wielkość obsady ( ilość kostek na 1m2 hali uprawowej)  trzeba określić praktycznie,  tzn. obsada ma być taka przy której w hali uprawowej w tamtych możliwościach technicznych da się zapewnić właściwe warunki uprawy.

Za duże zagęszczenie to dość powszechny błąd, gdyż w czasie uprawy może okazać się, że hodowca nie ma możliwości technicznych zapewnienia właściwego klimatu dla takiej uprawy.

Praktyczna wielkość hal uprawowych to 100 – 400 m/2 .Wielkość hali uprawowej powinna być dostosowana do możliwości organizacyjnych hodowcy. Bardzo duże hale można podzielić lekkimi przegrodami na mniejsze boksy uprawowe niezależne klimatycznie.

Dystrybucja grzybni jest na teren całego kraju, nie ma przeszkód w transporcie na duże odległości a np. typowy TIR zabiera ok. 1150 sztuk, realizujemy również małe zamówienia poprzez  kompletację  dostaw.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________


To są podstawowe lecz niezbędne informacje ogólne związane z produkcją boczniaka, natomiast właściwej porady najlepiej udzielać znając uwarunkowania  i możliwości przyszłego hodowcy Jeśli rozważasz współpracę z KAGO-rol,  to póki zainwestujesz skontaktuj się z nami.  

Gdy będziesz prowadzić uprawę możesz nas pytać o poradę, przekażemy  Ci swoje doświadczenia w tym zakresie, ale pamiętaj, że to jak uzyskaną wiedzę  wykorzystasz w praktyce i jak  przełoży się to na Twoje efekty w uprawie,  to  zależeć będzie tylko od Ciebie,  bo sprzedający nie ma wpływu na to co się dzieje dalej z grzybnią po jej odbiorze i nie będzie prowadził uprawy za hodowcę.

Musisz również wiedzieć, że:
-  jeśli wydałeś dużo pieniędzy na zainstalowanie czegoś co nazywasz się klimatyzacją,
-   systemy nawilżania, automatykę czy komputery,
- jeśli masz duże wentylatory i to trzyfazowe  i że zużywasz dużo     
 prądu,  
to nie znaczy,  że masz możliwości zapewnienia właściwych warunków do prowadzenia uprawy boczniaka.

Kontaktując się z nami unikniesz błędów a cele możesz osiągnąć prościej i niższym kosztem.


images/home_1_00.jpg
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego